Financování pro města a obce na přípravu investičního plánu

Co je EUCF

Toto je zpráva pro všechny části samosprávy, zástupce měst a pracovníky městských úřadů v České republice: existuje možnost získat finanční prostředky a další relevantní služby, které vám pomohou připravit investiční plán potřebný k realizaci kroků uvedených ve vašich akčních plánech týkajících se udržitelného rozvoje v oblasti klimatu a energetiky.

S cílem zajistit vice než 320 milionů EUR z veřejných a soukromých zdrojů, je iniciativa EUCF zajímavá také pro lokální finanční subjekty.

European City Facility (EUCF) si dává za cíl podporovat městské úřady a lokální samosprávu při přípravě investičních konceptů (IC) vztahujících se k implementaci kroků identifikovaných v jejich akčním plánu pro udržitelný rozvoj v oblasti klimatu a energetiky.

EUCF zprostředkuje finance pro vaše město nebo samosprávnou obec v podobě grantu až ve výši 60 000 EUR na jednu žádost, které mohou být využity na interní nebo externí činnosti a služby za účelem vytvoření investičního konceptu. Druhá část grantu (30%) bude uvolněna až po schválení investičního konceptu.

Úspěšní žadatelé budou moci částku využít na přípravu svých investičních konceptů, které představují prvotní krok k rozpracování kompletní strategie a byznys plánu. Výsledkem by měl být zpracovaný investiční koncept, tedy dokument dodávající investorům a finančním institucím potřebné informace pro zhodnocení investičního potenciálu projektu.

Celkovým cílem je snaha podporovat investiční projekty v oblasti udržitelného energetického rozvoje na úrovni místních samospráv v Evropě.

Proč

Orgány místní samosprávy se zavázaly významně snížit svou spotřebu energie a emise skleníkových plynů. V momentě, když se ale snaží o implementaci ambiciózních akčních plánů týkajících se klimatu a energetiky, naráží často na nedostatek financí a na skutečnost, že nemají přístup ke získání financování. EUCF si klade za cíl měnit akční plány na skutečné investiční příležitosti skrze přípravu důvěryhodných a dobře zpracovaných investičních konceptů. Takové koncepty by měly jasně definovat fáze projektu a obsahovat právní analýzu, základní strategii pro financování a harmonogram realizace, aby umožnily získání různých zdrojů financování.

Nyní je čas podat žádost

První kolo pro přihlášky je otevřené do 2. října 2020, 17:00.

Informace a možnost přihlášení online naleznete zde: https://eucityfacility.eu/.

Online přihláška obsahuje pouze několik kroků. Na webových stránkách je k dispozici poradna.

In České republice je možné kontaktovat také experta pro tuto oblast: Jaroslav Klusák, Sdružení energetických manažerů měst a obcí, info@semmo.cz; klusak@semmo.cz

Expert pro vaši zemi vám může pomoci následovně:

  • Zprostředkovat informace o procesu přihlášení

  • Zajistit podporu při vytváření žádosti (upřesnit potřeby města v oblasti investic a expertízy, agregace projektu, kontroly anglického jazyka v žádosti)

Žádosti budou vyhodnoceny podle daných kritérií. Nejlepší žádosti získají grantovou smlouvu.

Je důležité, aby se orgány samosprávy registrovali a započali proces žádosti I v případě, že ho nakonec nebudou moci dokončit. Získají tak totiž možnost získat report od EUCF, který jim pomůže v příštích kolech pro podávání žádostí.

Kdo může žádat

EUCF je iniciativa otevření pro všechny instituce místní samosprávy ze zemí EU-27 a Velké Británie. Žadatelé musí mít odsouhlasený akční plán pro udržitelný rozvoj klimatu a energetiky. Toto zahrnuje SEAP (Akční plán pro udržitelný rozvoj energetiky)/SECAP (Akční plán pro udržitelný rozvoj energetiky a klimatu), vytvořený v rámci Paktu starostů a primátorů nebo podobné plány s definovanými cíli minimálně pro rok 2020. ( Podívejte se na potřebná kritéria )

Doporučujeme institucím místní samosprávy, aby se spojily a vytvořily větší skupiny a podávaly společné žádosti s cílem zajistit realizaci ambiciózních projektů. Toto zvýší jejich šance na úspěch. Soukromé organizace se nemohou zúčastnit.

Co může být financováno

EUCF financuje aktivity jako technické studie proveditelnosti, analýzy trhu, analýzy důležitých hráčů, právní, ekonomické a finanční analýzy, analýzy rizik, atd., které jsou potřebné pro přípravu investičního konceptu. Tyto aktivity mohou být realizovány interně nebo objednány od externích specialistů. Grant nemůže být využit k financování samotného projektu, ale pokrývá náklady na zajištění zdrojů a přístup ke službám s cílem vytvořit investiční koncept.

PRO VÍCE INFORMACÍ: navštivte eucityfacility.eu a sekci FAQs.

Publikováno: 05. 09. 2020 / Aktualizováno: 16. 02. 2024

Kategorie: Investice

Autor: Romana Musilová